Шевченківська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Статут комунального господарства "Добробут"

Дата: 25.11.2020 16:55
Кількість переглядів: 4308

 

Затверджено                                                                                                                                                                                              

рішенням Шевченківської сільської  ради

№ 10-1 /2020  від 05  травня  2020 р.

Сільський голова ___________С.А.Смалько

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Комунального підприємства

«Добробут»

 Шевченківської сільської ради

Звенигородського району Черкаської області

 (нова редакція)

с. Шевченкове 2020 рік.

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Комунальне підприємство «Добробут» Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області (далі – «Підприємство»)  є комунальним унітарним комерційним підприємством, яке створене рішенням сесії Шевченківської сільської ради № 46-4/VI від 04 листопада 2013 року.

1.2. Підприємство діє на підставі Статуту, який розроблений та затверджений рішенням сесії Шевченківської сільської ради №10-1/2020 від 05 травня 2020 року.

1.3. Засновником Підприємства виступає Шевченківська сільська рада, яка знаходиться за адресою: 20214 Черкаська область, Звенигородський район, с.Шевченкове, пров.  Пирогова, 2, код ЄДРПОУ 04410373.

 1.4. Органом управління є виконавчий комітет Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області (далі - «Орган управління»).

1.5. Найменування Підприємства:

1.5.1.Повне: Комунальне підприємство «Добробут»  Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області.

1.5.2. Скорочене: КП «Добробут» .

1.6. Підприємство є юридичною особою має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах Державної казначейської служби, печатку із своїм найменуванням.

1.7. Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та інших законодавчих та нормативно-правових актів, рішень Засновника.

1.8. Юридична адреса Підприємства: 20214, Черкаська область, Звенигородський район, с.Шевченкове, пров. Пирогова, буд.2.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені укладати договори, нести відповідальність, бути позивачем та відповідачем у судах, набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.

2.2. Підприємство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

2.4. Підприємство у своєму складі не має юридичних осіб. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється виключно за згодою Засновника.,

2.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є надання комунально-господарських та побутових послуг населенню, підприємствам, установам та організаціям, об’єктам соціальної сфери; виконання робіт з облаштування та реконструкції присадибного та житлового фонду, санітарної очистки сільської території та поліпшення екологічного стану довкілля.

3.2. Основні види діяльності, що здійснює Підприємство:

3.2.1.Надання комунальних та індивідуальних послуг:

• Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів;

• Збирання і оброблення стічних вод;

• Збирання та знищення інших відходів;

• Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності;

• Надання послуг в виконані робіт по благоустрою з очистки снігу, ремонту вулиць, експлуатацію зелених та паркових насаджень, будівництва малих архітектурних форм;

• збір, переробка, утилізація та реалізація виробів із вторинних ресурсів, матеріалів, відходів виробництва, некондиційної продукції та іншої сировини.

3.2.2.Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

• змішане сільське господарство;

• надання послуг у рослинництві і тваринництві;

• облаштування ландшафту;                   

• рекультивація землі, догляд за зеленими насадженнями, вирощування і реалізація посадочного матеріалу;

• виробництво і переробка сільськогосподарської продукції та сировини, заготівля, включаючи придбання у населення заготівку, переробку, зберігання та збут сільськогосподарської продукції та сировини.

3.2.3. Добувна промисловість .

• Добування каменю;

• Добування вапняку, гіпсу та крейди;

• Видобування піску та глини ;

• Добування піску та гравію;

• Добування глини та каоліну;

3.2.4. Будівництво:

• Підготовка будівельних ділянок;

• Розбивання та знесення будівель, земляні роботи ;

• Розвідувальне буріння;

• «Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво»

• Загально будівельні роботи ;

• Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель ;

• Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд;

• Будівництво водних споруд;

• Інші будівельні роботи;

• Установлення інженерного устаткування будівель та споруд;

• Електромонтажні роботи;

• Ізоляційні роботи;

• Санітарно технічні роботи;

• Інші монтажні роботи;

• Роботи з завершення будівництва;

• Роботи з рекультивації

• Штукатурні роботи ;

• Столярні та теслярські роботи;

• Покриття підлог та облицювання стін;

• Малярні роботи та скління;

• Інші роботи з завершення будівництва;

• Оренда устаткування для будівництва обслуговуючим персоналом;

• Оренда будівельних машин, механізмів та устаткування з операторами, включаючи самохідні крани.

3.2.5. Діяльність транспорту та зв’язку.

• Діяльність автомобільного регулярного транспорту;

• Діяльність автомобільного вантажного та пасажирського транспорту на території України;

• Роботи по будівництву та обслуговуванню радіо та телекомунікаційних мереж та установок;

3.2.6. Культурно-освітня діяльність.

• Організація та проведення культурно-масових заходів;

• Підготовка та проведення конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, презентацій, ярмарок та надання послуг юридичним особам та громадянам у підготовці та проведенні таких заходів; 3.2.7 Виробництво:

· Дров;

· Гранул та щепи для опалення;

· виготовлених з пресованої деревини або її замінників, таких як мелені зерна кави або соєвих бобів

3.2.8. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України в тому числі і надання послуг в умовах надзвичайних ситуацій.

3.3. Окремі види діяльності можуть здійснюються Підприємством за умови наявності документів, що надають відповідне право займатися певним видом діяльності (дозвіл, ліцензії, тощо) відповідно до чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 4.1. Підприємство має право:

 4.1.1. Планувати свою діяльність згідно із цим Статутом.

4.1.2. Укладати договори з фізичними і юридичними особами на умовах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.1.3. Визначати самостійно в межах своєї діяльності взаємовідносини з юридичними та фізичними особами.

 4.1.4. Здійснювати господарську діяльність згідно із законодавством України та цим Статутом. 4.1.5. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення Підприємства.

4.2. Підприємство зобов'язане:

4.2.1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України, рішень Засновника. 4.2.2. Забезпечувати надання послуг відповідно до цього Статуту, рішення Засновника в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та укладеним договорам.

4.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів відповідно до законодавства України.

4.2.4. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

4.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, законодавства щодо соціального страхування працівників.

4.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства.

 4.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

5.1. Управління Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою. Директор працює на контрактній основі.

5.2. Директор:

5.2.1. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, відкриває рахунки в установах банків.

5.2.2. Укладає договори, угоди, контракти, керуючись чинним законодавством та рішеннями Засновника.

5.2.3. Визначає перспективи розвитку Підприємства.

5.2.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

5.2.5. Розробляє та затверджує структуру і штатний розпис Підприємства в межах граничної чисельності працівників та Фонду оплати праці, положення про його підрозділи і функціональні обов'язки працівників Підприємства.

5.2.6. Заохочує працівників Підприємства та накладає стягнення у встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України.

5.2.7. Видає накази, розпорядження, доручення, обов'язкові для виконання працівниками Підприємства.

5.2.8. Здійснює будь-які інші функції щодо управління Підприємством, що не суперечить чинному законодавству та Статуту.

5.2.9. Несе персональну відповідальність перед Засновником, уповноваженим ним органом і трудовим колективом працівників за діяльність Підприємства.

5.2.10. Директор Підприємства в силу необхідності, але не рідше як раз на рік, звітує про результати роботи підприємства на сесії Шевченківської сільської ради.

5.2.11.Звіт про діяльність Підприємства затверджує сесія сільської ради

 5.3. Виключною компетенцією Засновника є:

 5.3.1. Внесення змін та доповнень до Статуту.

5.3.2. Здійснення контролю в частині використання бюджетних коштів.

5.3.3. Затвердження річних планів та звітів про їх виконання.

5.3.4. Прийняття рішення про припинення Підприємства як юридичної особи.

5.3.5. Прийняття рішень щодо відчуження, передачі в заставу, внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб майна, що є комунальною власністю Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади та перебуває на балансі Підприємства.

5.4. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди), що регулює трудові відносини працівника з Підприємством. Члени трудового колективу мають права та обов'язки згідно із законодавством України про працю.

6. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

6.2. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, обігові кошти, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

 6.3. Розмір статутного капіталу складає 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок). До складу статутного капіталу Підприємства за встановленим чинним законодавством України порядком можуть бути також включені будинки, споруди, обладнання, механізми, транспорті засоби та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.

Розмір статутного капіталу Підприємства визначається рішенням Засновника. Рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу приймається Засновником.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Статутний капітал комунального Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації Підприємства.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно та кошти передані  Засновником;

-   бюджетні кошти, що надходять на реалізацію та здійснення програм затверджених Засновником та Органу управління;

- доходи  отримані від здійснення власної господарської діяльності;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майна, придбання майна інших суб’єктів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування, фінансова допомога;

- капітальні вкладення та дотації з бюджету;

- придбання майна іншого підприємства, організації та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством;

6.4. Майно передається Засновником Підприємству на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Підприємства в межах повноважень, наданих Засновником та Органом управління майном.

6.5. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль  за  використанням  та  збереженням майна через Орган управління, не втручаючись в оперативно – господарську діяльність Підприємства.

6.6. Підприємство зобов’язане забезпечити збереження майна, переданого йому Засновником, та використовувати зазначене майно відповідно до його цільового призначення.

6.7. Підприємство здійснює списання майна згідно з чинним законодавством України та відповідно до Порядку списання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді  Шевченківської сільської ради, затвердженого відповідним рішенням сільської ради та за згодою Органу управління майном. Підприємство здійснює передачу майна в оренду згідно з чинним законодавством та за згодою Органу управління майном. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів підприємства, використовуються згідно з чинним законодавством та відповідно до Порядку, затвердженого рішенням сільської ради.

6.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі правочинів (угод, договорів і контрактів тощо).

6.9. Підприємство розпоряджається прибутком, отриманим від господарської діяльності, згідно з чинним законодавством.

6.10. Кошти Підприємства одержані від фінансово-господарської діяльності зберігаються на відповідних рахунках в установах банків. Підприємство здійснює розрахунки за своїми зобов’язаннями перед іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у встановленому законодавством порядку.

6.11. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

6.12. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству в порядку передбаченому діючим законодавством України.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

7.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у встановленому порядку річних фінансових планів.

7.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплати обов'язкових платежів.

7.4. Прибуток Підприємства використовується відповідно до фінансових планів.

7.5. У господарській діяльності Підприємство може утворювати цільові фонди (фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд, інші фонди), призначених для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю. Порядок використання коштів таких фондів визначається положеннями про відповідні фонди.

7.6. Директор Підприємства несе персональну відповідальність за виконання затвердженого фінансового плану.

7.7. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану у порядку, що визначається Засновником.

7.8. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність Засновнику або уповноваженому ним органу, державним статистичним та іншим органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Підприємство веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, складає фінансову, статистичну та іншу звітність згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами місцевого самоврядування.

8.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і завершується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних років.

8.3. Порядок обігу документів у Підприємстві, його дочірніх підприємствах, філіях та підрозділах, встановлюються Директором Підприємства.

8.4. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на  головного бухгалтера  Підприємства,  компетенція якого визначена чинним законодавством. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтерією підприємства на чолі з головним бухгалтером відповідно до чинного законодавства.

8.5. Підприємство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних звітності.

8.6. Ревізія та перевірки діяльності Підприємства проводяться відповідно до законодавства України.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 9.1.Трудовий колектив створюють усі громадяни, які на підставах трудового договору (контракту), а також на інших підставах приймають участь у діяльності Підприємства.

9.2.Трудові відносини робітників Підприємства регулюються законодавством України про працю та правилами внутрішнього розпорядку, їх соціальні та трудові права гарантуються діючим законодавством.

9.3.Робітники Підприємства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством.

9.4.Підприємство має право видавати  грошові премії і разові допомого своїм робітникам у розмірах і порядку встановленому трудовим договором.

9.5.Виробничі та трудові відносини колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором. Право укладання колективного договору надається директору Підприємства.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації або в результаті ліквідації Підприємства – за рішенням Засновника, а також за рішенням суду в установленому законодавством України порядку.

10.2. При припиненні діяльності Підприємства звільненим працівникам гарантується додержання їхніх прав та законних інтересів відповідно до законодавства України.

10.3. При ліквідації Підприємства майно та кошти, які залишаються після розрахунку з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу використовуються за рішенням Засновника.

11.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.Положення, які не знайшли свого відображення в даному Статуті, регулюються чинним законодавством України.

 

                          Сільський голова                                                   Смалько С.А.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь