Шевченківська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Як заповнюється додаток 1 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» до податкової декларації з рентної плати?

Дата: 02.08.2022 18:47
Кількість переглядів: 163

Державна податкова служба України

Головне управління

ДПС у Черкаській області

Як заповнюється додаток 1 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» до податкової декларації з рентної плати?

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927) зі змінами та доповненнями (далі – Декларація). Невід’ємною частиною Декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюється у додатку 1 до Декларації.

У додатку 1 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При цьому у разі подання декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання декларації засобами електронного зв’язку – не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

Окремий додаток 1 складається платником для кожної категорії запасів корисної копалини, що визначають об’єкт оподаткування, з яких платником видобуто такі корисні копалини (назва та код категорії запасів корисної копалини, що видобуто, зазначаються згідно з додатком 12 у рядку 4 додатка 1), а також для кожного виду корисних копалин, назва яких зазначається платником у рядку 8.3 додатка 1.

У відповідності до приміток, зазначених у додатку 1:

у графі «порядковий № декларації» зазначається номер декларації, до якої додається цей розрахунок;

у графі «Розрахунок №» – арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання;

у рядку 1.1 – звітний (податковий) період, за який подається декларація: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;

у рядку 1.2 – при уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;

у рядку 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

у рядку 3 – код територіальної громади, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12.01.2021 № 3) (далі – Кодифікатор), на території якої знаходиться ділянка надр, з якої видобуваються корисні копалини;

у рядку 4 – один із кодів, наведених у переліку категорій запасів видобутих корисних копалин ділянок надр, що визначають об’єкт оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 12 до декларації) та назва категорії запасів корисної копалини, що відповідає зазначеному коду;

у рядку 5.1 «Код КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням ділянки надр» – код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором, на території якої знаходиться ділянка надр, з якої видобуваються корисні копалини;

у рядку 5.2 – назва області (за спеціальним дозволом);

у рядку 5.3 – район (за спеціальним дозволом);

у рядку 5.4 – назва ділянки надр (за спеціальним дозволом).

При цьому у разі видобування підземних вод рядки 5.1 – 5.4 заповнюються на підставі дозволу на спеціальне водокористування або на підставі спеціального дозволу на користування надрами у випадку його отримання;

у рядку 6 – найменування органу, яким видано дозвільний документ та повне найменування (власне ім’я та прізвище) платника податків згідно з реєстраційними документами;

у рядку 6.1.1 – номер спеціального дозволу на користування надрами;

у рядку 6.1.2 – дата видачі спеціального дозволу на користування надрами (дд.мм.рррр.);

у рядку 6.1.3 – строк дії спеціального дозволу на користування надрами (у роках);

у рядку 6.1.4 – інформація про вид користування ділянкою надр, а саме проставляється позначка у рядку 6.1.5 – у разі видобування корисних копалин, або у рядку 6.1.6 – у разі геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, або у рядку 6.1.7 – у разі користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. У разі видобування підземних вод на підставі дозволу на видобування корисних копалин платниками ставиться позначка у рядку 6.1.5. Платники, які здійснюють видобування підземних вод лише на підставі дозволу на спеціальне водокористування рядок 6.1.5 не заповнюють;

у рядку 6.2.1 – номер дозволу на спеціальне водокористування;

у рядку 6.2.2 – дата видачі дозволу на спеціальне водокористування (дд.мм.рррр.).

Слід зазначити, що у разі видобування підземних вод та отримання платником дозволу на спеціальне водокористування та дозволу на видобування корисних копалин, інформація зазначається щодо дозволу на видобування корисних копалин;

у рядку 6.3.1 – 6.3.2 інформація щодо протоколу погодження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (далі – центральний орган виконавчої влади), у тому числі під час виконання робіт в акваторіях водних об’єктів (номер; дата погодження – дд.мм.рррр). Зазначені рядки заповнюються платниками проекти на проведення робіт яких погоджено центральним органом виконавчої влади у порядку визначеному відповідно до ст. 86 Водного кодексу України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР зі змінами та доповненнями;

у рядках 7.1 – 7.3 – інформація про проведену державну експертизу запасів корисних копалин ділянки надр (номер, дата складання – дд.мм.рррр., рік затвердження запасів корисних копалин).

Платниками, якими не проведена геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин, рядки 7.1 – 7.3 не заповнюються;

у рядку 7.4 – коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, визначений згідно з п. 252.16 ст. 252 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та зазначається з точністю до чотирьох десяткових знаків.

Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства у розмірі 0,20, крім випадків, коли більша величина такого коефіцієнта затверджена в техніко-економічних розрахунках матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб) при встановленні кондицій на мінеральну сировину об’єкта (ділянки) надр (абзац четвертий п. 252.16 ст. 252 ПКУ);

у рядку 8.1 – вид (назва) корисної копалини, зазначена у спеціальному дозволі. У разі зазначення у спеціальному дозволі декількох видів корисних копалин платник складає окремий розрахунок за кожним із видів корисних копалин, за яким визначається зобов’язання у такому додатку 1.

У разі видобування підземних вод рядок заповнюються на підставі дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на видобування корисних копалин у випадку його отримання;

у рядку 8.2 – один із кодів, наведених у Кодифікаторі корисних копалин (додаток 13 до декларації), та назва корисної копалини, що відповідає зазначеному коду;

у рядку 8.3 – один із кодів, наведених у Переліку корисних копалин, що видобуваються гірничими підприємствами та визначають об’єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 14 до декларації), та назва корисної копалини, що відповідає зазначеному коду;

у рядку 8.4 – назва регламентуючого документу з питань стандартизації для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), вимоги якого застосовуються платником при видобуванні корисної копалини;

у рядку 8.5 – назва товарної продукції гірничого підприємства (марка, сорт тощо) згідно з документом, що регламентує властивості продукції;

у рядку 9 – обсяг видобутої корисної копалини у визначених відповідним регламентуючим документом облікових одиницях з точністю до трьох десяткових знаків з урахуванням одиниці обліку видобутої корисної копалини, що визначена для відповідної ставки рентної плати;

у рядку 10 – значення рядка 10.1 (якщо значення рядка 10.1 > рядка 10.2) або значення рядка 10.2 (якщо значення рядка 10.2 > рядка 10.1);

у рядку 10.1 – вартість одиниці товарної продукції гірничого підприємства за фактичними цінами реалізації, визначена відповідно до пп. 252.8 – 252.10 ст. 252 ПКУ та обчислена за формулою (рядок 10.1.1 – рядок 10.1.2 – рядок 10.1.3)/рядок 10.1.4;

у рядку 10.1.1 – дохід від реалізації корисної копалини;

у рядку 10.1.2 – витрати, пов’язані з доставкою;

у рядку 10.1.3 – витрати, пов’язані з операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням). При цьому окремий розрахунок складається платником для кожного виду (об’єму) тари, що використана під час здійснення операцій передпродажної підготовки, пов’язаних з пакуванням, фасуванням (бутелюванням);

у рядку 10.1.4 – обсяг (кількість) корисної копалини, що за матеріалами бухгалтерського обліку реалізована у звітному податковому періоді (або у періоді, що уточнюється);

у рядку 10.2 – вартість одиниці товарної продукції гірничого підприємства за розрахунковою вартістю, що обчислюється за формулою, визначеною у п. 252.16 ст. 252 ПКУ (рядок 10.2.1 + рядок 10.2.2 + рядок 10.2.3 + рядок 10.2.4 + рядок 10.2.5 + рядок 10.2.6) х (1 + рядок 7.4 )/рядок 9).

Згідно з п. 252.7 ст. 252 ПКУ розрахункова вартість не застосовується для обчислення вартості руд заліза;

у рядку 10.2.1 – матеріальні витрати, що визначаються відповідно до п.п. 252.11.1 п. 252.11 ст. 252 ПКУ;

у рядку 10.2.2 – витрати з оплати праці, що визначаються відповідно до п.п. 252.11.2 п. 252.11 ст. 252 ПКУ;

у рядку 10.2.3 – витрати з ремонту основних засобів, що визначаються відповідно до п.п. 252.11.3 п. 252.11 ст. 252 ПКУ;

у рядку 10.2.4 – інші витрати, що визначаються відповідно до п.п. 252.11.4 п. 252.11 ст. 252 ПКУ;

у рядку 10.2.5 – нарахована амортизація (рядок 10.2.5.1 + рядок 10.2.5.2 + ...). При цьому кількість рядків групи 10.2.5 визначається платником відповідно до п.п. 252.12.1 п. 252.12 ст. 252 ПКУ залежно від кількості пов’язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) груп основних засобів та інших необоротних активів;

у рядку 10.2.6 – нарахована амортизація витрат, пов’язаних з господарською діяльністю з видобування корисних копалин, визначена відповідно до п.п. 252.12.2 п. 252.12 ст. 252 ПКУ;

у рядку 11 – коригуючий коефіцієнт, величина якого відповідає встановленому у п. 252.22 ст. 252 ПКУ або величині добутку кількох коефіцієнтів, встановлених у п. 252.22 ст. 252 ПКУ, які зазначаються у рядках 11.1, 11.2 (за потреби кількість рядків може бути збільшена), у разі наявності підстав їх одночасного застосування за відповідними критеріями;

у рядку 12 – визначена у п. 252.20 ст. 252 ПКУ (з урахуванням п. 3 підрозд. 9 прим. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ) ставка рентної плати для виду корисної копалини, зазначеного платником у рядку 8.2 Додатка 1 (зазначається десятковим дробом);

у рядку 13 – податкове зобов’язання за податковий (звітний) період;

рядки 14 – 17 – заповнюються у разі уточнення показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період.

При цьому:

у рядку 14 – сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 13 додатка 1 раніше поданої Декларації, що узгоджується у зв’язку із самостійним виявленням помилки;

у рядку 14.1 – податкове зобов’язання, що збільшується (рядок 13 – рядок 14);

у рядку 14.2 – податкове зобов’язання, що зменшується (рядок 14 – рядок 13);

у рядку 15 – розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до п.п «а» або «б» абзацу четвертого п. 50.1 ст. 50 ПКУ (3 відс. від суми недоплати – у разі подання уточнюючої декларації, 5 відс. від суми недоплати – у разі уточнення минулих податкових (звітних) періодів у складі звітної або звітної нової декларації);

у рядку 16 – сума штрафу (рядок 14.1 х рядок 15);

у рядку 17 – сума пені, яка обчислюється платником з дотриманням норм п.п. 129.1.3 п. 129.1 та абзацу третього п. 129.4 ст. 129 ПКУ.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.

 

 

 

 

18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик,235                                           e-mail: ck.zmi@tax.gov.ua

тел.(0472) 33-91-34                                                                           https://ck.tax.gov.ua/


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь